ชีวิต...อยู่เพื่ออะไร

posted on 11 Nov 2008 20:27 by mamamoo
ฉันเคยสงสัย...
คนเรา.. เกิดมาทำไม
ชีวิต...อยู่เพื่ออะไร

       เมื่อเรายังอยู่ในวัฏสงสาร และการเวียนว่ายตายเกิด

ไม่ว่าในฐานะอะไร  ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปไม่มีหยุด

จนกว่าเขาเหล่านั้นจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือ นิพพาน 

 

การเกิดในวัฏสงสารเพราะเป็นอวิชชา ตัณหา

ทำให้ต้องวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลา


มนุษย์เราบางคนก็เลือกที่จะทำให้ชีวิตของตนเอง

เหนื่อยมาก เหนื่อยน้อย เจ็บมาก เจ็บน้อย


โดยการเลือกด้วยสติปัญญา

ด้วยการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเอง

 

ทุกคนล้วนมีทุกข์ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์

การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์

 

ดังนั้น...เมื่อเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้

หน้าที่สำคัญของเราคือ การพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์

เพื่อให้พ้นจากทุกข์  พ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย


ดำเนินชีวิตด้วยทาน ศีล สมาธิ และปัญญา

พัฒนาชีวิต จิตใจ ด้วยสมาธิบำเพ็ญบารมี

ตามหลัก บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ

  1. ทานมัย...ทำบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งของ
  2. สีลมัย...ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี
  3. ภาวนามัย...ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา ฝึกอบรมจิตใจ
  4. อุปจายนมัย...ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
  5. เวยยาวัจจมัย...ทำบุญด้วยการขวนขวายรับใช้
  6. ปัตติทานมัย...ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น
  7. ปัตตานุโมทนามัย...ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น
  8. ธัมมัสสวนมัย...ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้
  9. ธัมมเทสนามัย...ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม ให้ความรู้
  10. ทิฏฐุชุกัมม์...ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง

 

หรืออย่างน้อยทีสุด คือ การรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นคุณธรรมรักษาความเป็นมนุษย์

มนุษย์ หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจสูง มีสติปัญญา รู้ผิดชอบ ชั่วดี

รู้ในสิ่งที่เป็นกุศล อกุศล และเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน


 

จากหนังสือ ปัญหา 108 ธรรมบรรยาย เล่มที่ 24

โดย

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม ตำบลไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

................................

เอามาลงไว้อ่านยามที่จิตใจเป็นทุกข์

อ่านแล้วขอให้จิตใจเบิกบานเกิดกุศล เพื่อการประพฤติดี ปฏิบัติดี

................................................... 

ขอบคุณที่มาของบทความ :- http://rainmarker.multiply.com/journal/item/1

 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet